حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2021808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13000000 ریال

2021807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13500000 ریال

2021806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 9800000 ریال

2021804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 9000000 ریال

2021803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 10300000 ریال

2021802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 14500000 ریال

2021801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 9400000 ریال

2021800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 6900000 ریال

2021799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 9800000 ریال

2021798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 7800000 ریال

2021797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2021796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 11900000 ریال

2021795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 12400000 ریال

2021794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 12900000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll