#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4950000 ریال

20201069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4800000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3800000 ریال

20201067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 19900000 ریال

20201066
214

میز رستورانی

قیمت : 3800000 ریال

20201065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4450000 ریال

20201064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4300000 ریال

20201063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2900000 ریال

20201062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 5200000 ریال

20201061
227

میز تالار

قیمت : 10050000 ریال

20201060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 5050000 ریال

20201059
229

میز رستورانی

قیمت : 4700000 ریال

20201058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4800000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll