حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4650000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4500000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 18750000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4150000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4000000 ریال

20191063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2600000 ریال

20191062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 4900000 ریال

20191061
227

میز تالار

قیمت : 9750000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4750000 ریال

20191059
229

میز رستورانی

قیمت : 4400000 ریال

20191058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4500000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll