#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 9000000 ریال

20201069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 8200000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

توقف تولید
20201067
213

میز لمسه گرد

توقف تولید
20201066
214

میز رستورانی

توقف تولید
20201065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 9100000 ریال

20201064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 9500000 ریال

20201063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 4300000 ریال

20201062
220

میز غذا خوری لمسه

توقف تولید
20201061
227

میز تالار

توقف تولید
20201060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 8200000 ریال

20201059
229

میز رستورانی

قیمت : 8800000 ریال

20201058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 7900000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll