حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5500000 ریال

توقف تولید
20211053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

توقف تولید
20211052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20211051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 5400000 ریال

20211050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 5300000 ریال

20211048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

توقف تولید
20211046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

توقف تولید
20211044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 7200000 ریال

20211040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 7800000 ریال

20211039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 8000000 ریال

توقف تولید
20211037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 7500000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll