حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1980000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1950000 ریال

20191051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1880000 ریال

20191050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1880000 ریال

20191047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

قیمت : 1650000 ریال

20191046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1700000 ریال

20191045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

قیمت : 1400000 ریال

20191044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1400000 ریال

20191043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

قیمت : 1560000 ریال

20191042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 3250000 ریال

20191037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2600000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll