حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 14058000 ریال

2020944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 14058000 ریال

2020940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 14058000 ریال

2020931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

تخفیف 7 درصد
صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان
قیمت : 14520000 ریال

2020928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 17391000 ریال

2020925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 19657000 ریال

2020921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 12100000 ریال

2020917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12100000 ریال

2020916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12551000 ریال

2020900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 25256000 ریال

2020899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 17237000 ریال

2020898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

توقف تولید
2020896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 19657000 ریال

2020894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 16632000 ریال

2020890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 16632000 ریال

2020886
M 101

صندلی مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 16632000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll