حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2021862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 8200000 ریال

2021861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 7000000 ریال

2021860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2021859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 4700000 ریال

2021858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 4000000 ریال

2021857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 4700000 ریال

2021856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 2800000 ریال

2021855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
صفحه 1 از 1

Scroll