حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 4850000 ریال

2020861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 4150000 ریال

2020860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 3950000 ریال

2020859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 3500000 ریال

2020858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 2880000 ریال

2020857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 3280000 ریال

2020856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 1980000 ریال

2020855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
صفحه 1 از 1

Scroll