#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 22700000 ریال

2020843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 20800000 ریال

2020842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 27400000 ریال

2020840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 3950000 ریال

2020839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 24500000 ریال

2020838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

توقف تولید
2020837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

توقف تولید
2020836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2020835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2020834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2020833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll