حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2020846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2020845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

2020800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2020799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2020798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2020797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll