حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2019808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 8700000 ریال

2019807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 9500000 ریال

2019806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 6100000 ریال

2019803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 7380000 ریال

2019802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 9950000 ریال

2019801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 6450000 ریال

2019800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2019799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2019798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2019797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

2019796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 7950000 ریال

2019795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 8980000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll