حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 5550000 ریال

چرم ضخیم
2021939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2021641
3810

صندلی چهارپایه اجتماعات با دسته با روکش کف و پشتی اروند

قیمت : 7500000 ریال

2021640
3710

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون روکش پشت اروند

قیمت : 6600000 ریال

2021639
2323

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون دسته و بدون تشک کف وپشت اروند

قیمت : 5500000 ریال

2021638
2310

صندلی چهارپایه اجتماعات با دسته بدون دسته اروند

قیمت : 6600000 ریال

2021637
2300

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون دسته اروند

قیمت : 6000000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll