#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201224
ST-100

صندلی تاشو پشت متحرک

قیمت : 2450000 ریال

چرم ضخیم
2020939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 10965000 ریال

2020641
3810

صندلی چهارپایه اجتماعات با دسته با روکش کف و پشتی اروند

قیمت : 6000000 ریال

2020640
3710

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون روکش پشت اروند

قیمت : 5500000 ریال

2020639
2323

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون دسته و بدون تشک کف وپشت اروند

قیمت : 4500000 ریال

2020638
2310

صندلی چهارپایه اجتماعات با دسته بدون دسته اروند

قیمت : 5500000 ریال

2020637
2300

صندلی چهارپایه اجتماعات بدون دسته اروند

قیمت : 5000000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll