#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 4700000 ریال

2020976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 13850000 ریال

2020971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 16020000 ریال

2020962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 12500000 ریال

2020960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 18400000 ریال

2020959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 21150000 ریال

2020922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 22250000 ریال

2020808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13000000 ریال

2020807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13500000 ریال

2020806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 9800000 ریال

2020796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 11900000 ریال

2020795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 12400000 ریال

2020794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020697
S.N2018F

صندلی گردون کارشناسی انرژی

قیمت : 13500000 ریال

تماس بگیرید
2020696
S.N2013F

صندلی گردون کارشناسی چرمی انرژی

قیمت : 13600000 ریال

تماس بگیرید
2020695
S.N2012F

صندلی گردون کارشناسی دسته ثابت انرژی

قیمت : 14000000 ریال

تماس بگیرید
صفحه 1 از 2

Scroll