#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020560
P851

صندلی کیکا با تشک نظری

قیمت : 3800000 ریال

2020559
P831

صندلی چهارپایه ناهارخوری نظری

قیمت : 3600000 ریال

2020558
P590

صندلی چهارپایه ای وگا

قیمت : 2600000 ریال

2020557
P120

صندلی چهارپابه ناهارخوری تک نشین

توقف تولید
2020556
P110

صندلی کافه با تشک نظری

قیمت : 2850000 ریال

2020555
N855

صندلی رستورانی پایه چهارپر رستورانی تک نشین

توقف تولید
2020554
N851 بدون تشک

صندلی چهارپایه ای ناهارخوری تک نشین

قیمت : 2900000 ریال

2020553
N831

صندلی چهارپایه ناهارخوری تک نشین

قیمت : 2700000 ریال

2020552
N115

صندلی ناهار خوری تک نشین

قیمت : 3500000 ریال

2020551
N110

صندلی چهارپایه ای کافه تک نشین

قیمت : 2200000 ریال

2020550
802

صندلی الومینیومی دسته دار تک نشین

قیمت : 1790000 ریال

2020549
801

صندلی چهارپایه الومینیومی تک نشین

قیمت : 1640000 ریال

2020548
N590

صندلی چهارپایه ای تک نشین

قیمت : 1950000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll