حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 9900000 ریال

20191130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 10600000 ریال

20191129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

تخفیف 7 درصد
صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ
قیمت : 10500000 ریال

20191128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 10700000 ریال

20191127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 25000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 23500000 ریال

20191124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 22000000 ریال

20191123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 9800000 ریال

20191122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 10600000 ریال

20191121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 11300000 ریال

20191120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 11300000 ریال

20191119
SN-6842

صندلی براشینگ

قیمت : 9500000 ریال

20191118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 13000000 ریال

20191117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 12500000 ریال

20191116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 11000000 ریال

2019534
SN-6895

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ تک نشین

قیمت : 23500000 ریال

2019533
SN-6882

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ تک نشین

قیمت : 22000000 ریال

2019532
SN-6889

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ تک نشین

قیمت : 22000000 ریال

2019531
SN-6893

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 23500000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll