حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191146
SN-3216 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار مردانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191145
SN-3215 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار زنانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191144
SN-3218 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

20191143
SN-3218 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 54000000 ریال

20191142
SN-3217 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191141
SN-3217 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191140
SN-3219 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191139
SN-3219 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191138
SN-3213 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191137
SN-3213 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191136
SN-3211 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191135
SN-3211 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191134
SN-3210 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191133
SN-3210 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

2019950
SN-3212 بدون ریموت

صندلی برقی صنعت نواز

تخفیف 7 درصد
صندلی برقی صنعت نواز
قیمت : 45000000 ریال

2019479
SN-3212 با ریموت

صندلی آرایشگاه برقی مردانه تک نشین

قیمت : 42350000 ریال

2019478
SN-3214

صندلی آرایشگاهی برقی همراه استاد کار تک نشین

توقف تولید
صفحه 1 از 1

Scroll