حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1600000 ریال

20211204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20211203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1900000 ریال

20211193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4550000 ریال

20211192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 6600000 ریال

توقف تولید
20211192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 6600000 ریال

توقف تولید
20211191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4600000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 4950000 ریال

20211189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 1300000 ریال

20211188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 15200000 ریال

20211188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 15200000 ریال

20211187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211186
دو حائل،ارتفاع 90 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3700000 ریال

20211185
دو حائل،ارتفاع 80 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3550000 ریال

20211184
دو حائل،ارتفاع 70 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3400000 ریال

20211183
دو حائل،ارتفاع 60 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3250000 ریال

20211182
دو حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3100000 ریال

20211181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20211180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20211179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20211178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20211177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20211176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20211174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20211173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

20211172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20211172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20211171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20211171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20211170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20211170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20211169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20211169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20211168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20211168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20211167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20211167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20211166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20211166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20211165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20211165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20211164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20211164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20211163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20211163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20211162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20211162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20211161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20211161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20211160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20211160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20211159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20211159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20211158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20211158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20211157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20211157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20211156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20211156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20211155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20211155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20211154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20211154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20211153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

20211149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

20211147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

20211146
SN-3216 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار مردانه تک نشین

قیمت : 160000000 ریال

20211145
SN-3215 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار زنانه تک نشین

قیمت : 160000000 ریال

20211144
SN-3218 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 105000000 ریال

20211143
SN-3218 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 105000000 ریال

20211142
SN-3217 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 105000000 ریال

20211141
SN-3217 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 110000000 ریال

20211140
SN-3219 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 110000000 ریال

20211139
SN-3219 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 105000000 ریال

20211138
SN-3213 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 105000000 ریال

20211137
SN-3213 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 110000000 ریال

20211136
SN-3211 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 105000000 ریال

20211135
SN-3211 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 105000000 ریال

20211134
SN-3210 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 110000000 ریال

20211133
SN-3210 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 110000000 ریال

20211132
SN-3864

تخت پوست و زیبایی تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20211131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 26000000 ریال

20211130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 26500000 ریال

20211129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 42500000 ریال

20211128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 43000000 ریال

20211126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 38500000 ریال

20211126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 38500000 ریال

20211126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 38500000 ریال

20211125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 42000000 ریال

20211124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 36000000 ریال

20211123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 14300000 ریال

20211122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 19500000 ریال

20211121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 23000000 ریال

20211120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 22000000 ریال

20211119
SN-6842

صندلی براشینگ

قیمت : 19000000 ریال

20211118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 31000000 ریال

20211117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 27500000 ریال

20211115
SN_6898

صندلی میکاپ جک پدالی صنعت نواز

قیمت : 52000000 ریال

20211114
SN_6873

صندلی جک پدالی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 50000000 ریال

20211113
SN-6871

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 48000000 ریال

20211112
SN_6826

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

توقف تولید
20211111
SN-6822

صندلی میکاپ صنعت نواز

توقف تولید
20211110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 50000000 ریال

20211110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 50000000 ریال

20211109
SN-6814

صنعت نواز

قیمت : 50000000 ریال

20211108
SN-6812

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 93000000 ریال

20211107
SN-6894

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 65000000 ریال

توقف تولید
20211106
SN-6892

صندلی پدیکور تک نشین

توقف تولید
20211105
SN-6890

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 295000000 ریال

20211104
SN-3839

صندلی سرشور کاسه ثابت صنعت نواز

توقف تولید
20211103
SN-3834

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
20211102
SN-3833

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20211101
SN-3829

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 35000000 ریال

20211099
SN-3818

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 14000000 ریال

توقف تولید
20211098
SN-3814

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20211097
SN-3812

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211096
SN-3810

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211095
SN-3809

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211094
SN-3621

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20211093
SN-3555

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 25000000 ریال

توقف تولید
20211092
SN-3289

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 13200000 ریال

توقف تولید
20211091
SN-3285

صندلی سرشور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20211090
SN-3283

صندلی سرشور تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20211089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20211089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20211089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20211088
SN-3271

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20211087
SN-3251

صندلی سرشور کاسه مربع

توقف تولید
20211085
SN-3282

صندلی سرشور مبله

قیمت : 43000000 ریال

NEW
20211083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 36000000 ریال

NEW
20211083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 36000000 ریال

NEW
20211082
SN-6643

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20211081
SN-6642

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20211080
SN-6641

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20211079
SN-6640

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20211078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 7900000 ریال

20211077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 7700000 ریال

20211076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 8700000 ریال

20211076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 8700000 ریال

20211075
SN-3421

پایه سشوار

قیمت : 3100000 ریال

20211074
SN-3410

پایه سشوار

قیمت : 3100000 ریال

20211073
SN-2012

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 11000000 ریال

NEW
20211072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 8900000 ریال

NEW
20211072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 8900000 ریال

NEW
20211072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 8900000 ریال

NEW
20211071
SN-2010

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 6000000 ریال

NEW
20211070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 12500000 ریال

20211069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211068
212

میز آشپزخانه

توقف تولید
20211068
212

میز آشپزخانه

توقف تولید
20211067
213

میز لمسه گرد

توقف تولید
20211066
214

میز رستورانی

توقف تولید
20211065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 11700000 ریال

20211064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 12500000 ریال

20211063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 6000000 ریال

20211062
220

میز غذا خوری لمسه

توقف تولید
20211061
227

میز تالار

توقف تولید
20211060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211059
229

میز رستورانی

قیمت : 11000000 ریال

20211058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 11000000 ریال

20211056
توقف تولید

میز

قیمت : 25000000 ریال

232
20211055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5500000 ریال

توقف تولید
20211053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

توقف تولید
20211052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20211052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20211052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

20211051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 5400000 ریال

20211050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 5300000 ریال

20211048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

توقف تولید
20211046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

توقف تولید
20211044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 7200000 ریال

20211040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 7800000 ریال

20211039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 8000000 ریال

توقف تولید
20211038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20211037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

توقف تولید
20211035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 7500000 ریال

20211034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 7000000 ریال

20211033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 8100000 ریال

20211033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 8100000 ریال

20211032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

قیمت : 10200000 ریال

20211030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

قیمت : 10200000 ریال

20211029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

توقف تولید
20211027
نیمکت پشتی دار دو نفره

نشیمن انتظار پشتی دار اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211026
مکعب

پاف مربع اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20211025
قلبی

پاف قلبی اطمینان

قیمت : 2300000 ریال

20211024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

توقف تولید
20211023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 4000000 ریال

20211022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 3600000 ریال

20211021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

توقف تولید
20211020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 7500000 ریال

20211019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 6500000 ریال

20211018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20211015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 13000000 ریال

20211014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 10500000 ریال

20211013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 120000000 ریال

20211012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20211011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 21000000 ریال

20211010
P823S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211009
p223s

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 24000000 ریال

20211008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 12000000 ریال

20211006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 9500000 ریال

20211005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 8000000 ریال

20211004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 6000000 ریال

20211003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 6000000 ریال

20211002
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای

قیمت : 4000000 ریال

20211001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 4000000 ریال

20211000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 4000000 ریال

2021999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 6500000 ریال

2021985
SN-3295

صندلی سرشور بدنه فلزی و کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 49500000 ریال

2021984
SN-3290

صندلی سرشور بدنه فایبر گلاس با کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
2021983
SN-3288

سرشور ایستاده بدون صندلی و کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 22000000 ریال

2021982
SN-3284

صندلی سرشور ثابت آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 41000000 ریال

2021981
SN-3280

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 42000000 ریال

2021980
SN-3270

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 42000000 ریال

2021978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 21650000 ریال

2021977
DLH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 23450000 ریال

2021976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 22100000 ریال

2021975
DLC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 18900000 ریال

2021974
KEF720

مبل اداری دو نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 31100000 ریال

2021973
KEF710

مبل اداری تک نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 20700000 ریال

2021972
KEF610

مبل اداری تک نفره آرتمن

قیمت : 30200000 ریال

2021971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 24750000 ریال

2021970
AGH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 25400000 ریال

2021969
AGC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 19450000 ریال

2021968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2021967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2021966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2021965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2021963
SDC

صندلی کنفرانسی با روکش پارچه اسپرت آرتمن

قیمت : 18300000 ریال

2021962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 22950000 ریال

2021961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 36700000 ریال

2021960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 28300000 ریال

2021959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 35300000 ریال

2021958
LSC

صندلی کنفرانسی آرتمن

قیمت : 24000000 ریال

2021957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 16550000 ریال

2021956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 37600000 ریال

2021955
BGC

صندلی کنفرانسی با دسته آرتمن

قیمت : 24300000 ریال

2021953
SN-3232
قیمت : 19500000 ریال

2021952
SN-3236
قیمت : 24500000 ریال

2021949
C 9030

صندلی کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

2021946
C 9020

صندلی کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021943
C 9010

صندلی کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2021938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021936
مبل طراحان

مبل دو نفره با دسته کروم طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021935
هخامنش

مبل دو نفره اداری طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021934
هخامنش

مبل تک نفره هخامنش اداری طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021933
C 203

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021930
C 202

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021927
C 201

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021923
C 6030

صندلی کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021919
C 6020

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

2021916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021914
C 6010

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021912
3000

مبل دو نفره اداری شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021911
3000

مبل تک نفره اداری شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2021909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021901
صندلی صدف محصلی

صندلی صدف محصلی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

توقف تولید
2021897
C 201

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021893
C 104

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021889
C 102

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021888
C 101

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021887
K 101

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021886
M 101

صندلی مدیریتی پشت بلند طراحان

جهت قیمت تماس بگیرید
2021878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2021877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

اتمام تولید
2021876
S37

صندلی بدون دسته تیس

2021875
C50

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

توقف تولید
2021874
C11

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 3600000 ریال

توقف تولید
2021873
E11

صندلی کارمندی چرخدار با دسته تیس

توقف تولید
2021872
E20

صندلی مدیریت با دسته تیس

توقف تولید
2021871
E60

صندلی کارمندی دسته دار تیس

توقف تولید
2021870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

توقف تولید
2021869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

توقف تولید
2021868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

توقف تولید
2021867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

توقف تولید
2021866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

توقف تولید
2021864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

توقف تولید
2021863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

توقف تولید
2021862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 8200000 ریال

2021861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 7000000 ریال

2021860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2021859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 4700000 ریال

2021858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 4000000 ریال

2021857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 4700000 ریال

2021856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 2800000 ریال

2021855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
2021854
L23

صندلی نشیمن گرد چرخدار لیو

قیمت : 8650000 ریال

2021853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2021852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 8400000 ریال

2021851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 6400000 ریال

2021850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 5800000 ریال

2021849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

توقف تولید
2021848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 3800000 ریال

2021847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 1260000 ریال

2021846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 14900000 ریال

2021845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 13700000 ریال

2021844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 22700000 ریال

2021843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 20800000 ریال

2021842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 27400000 ریال

2021840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 3950000 ریال

2021839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 24500000 ریال

2021838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

توقف تولید
2021837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

توقف تولید
2021836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2021835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2021834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2021833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2021832
Q35p

صندلی آموزشی با دسته تاشو با تشک لیو

قیمت : 5900000 ریال

2021831
Q35

صندلی آموزشی با دسته تاشو بدون تشک لیو

قیمت : 4700000 ریال

2021830
T93b

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13300000 ریال

2021829
T93

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021828
T73i

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه کرم لیو

قیمت : 11900000 ریال

2021827
T73

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 11400000 ریال

2021826
S93b

صندلی کنفرانسی با پایه و دسته کرم لیو

قیمت : 17000000 ریال

2021825
S93

صندلی کنفرانسی با چوب یکپارچه پشتی لیو

قیمت : 16600000 ریال

2021824
S63i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8300000 ریال

2021823
S63

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه رنگی لیو

قیمت : 7300000 ریال

2021822
Q44b

صندلی کنفرانسی جهار پایه تاشو لیو

قیمت : 8200000 ریال

2021821
P93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13700000 ریال

2021820
M93b

صندلی کنفرانسی دسته و پایه کرم با روکش انتگرال لیو

قیمت : 14000000 ریال

2021819
M93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13600000 ریال

2021818
H73i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 10800000 ریال

2021817
G93b

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 13700000 ریال

2021816
G93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13300000 ریال

2021815
F74

صندلی کنفرانسی چهار پایه گردان لیو

توقف تولید
2021814
D83

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 12800000 ریال

2021813
D53

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 10900000 ریال

2021812
B83

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2021811
B53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 10900000 ریال

2021810
A83

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2021809
A53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 10900000 ریال

2021808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13000000 ریال

2021807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13500000 ریال

2021806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 9800000 ریال

2021804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 9000000 ریال

2021803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 10300000 ریال

2021802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 14500000 ریال

2021801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 9400000 ریال

2021800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 6900000 ریال

2021799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 9800000 ریال

2021798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 7800000 ریال

2021797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2021796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 11900000 ریال

2021795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 12400000 ریال

2021794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 12900000 ریال

2021790
T92

صندلی معاونتی با جک و مکانیزم لیو

قیمت : 18900000 ریال

2021789
S92

صندلی معاونتی با مکانیزم و فریم چوبی لیو

قیمت : 24600000 ریال

2021788
P92

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 26500000 ریال

2021787
M92

صندلی معاونتی چرمی لیو

قیمت : 19900000 ریال

2021786
M82

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 19900000 ریال

2021785
G92

صندلی معاونتی با قفل دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 19200000 ریال

2021784
F72

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 27000000 ریال

2021783
D82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 15900000 ریال

2021782
B82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 15900000 ریال

2021781
A82

صندلی معاونتی با مکانیزم چهار حالته لیو

قیمت : 15900000 ریال

2021780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 37000000 ریال

2021779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 21700000 ریال

2021778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 24900000 ریال

2021777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 29500000 ریال

2021776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 38200000 ریال

2021775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 22900000 ریال

2021774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 20500000 ریال

2021773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 37900000 ریال

2021772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 17900000 ریال

2021770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 17900000 ریال

2021769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 22600000 ریال

2021768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2021766
F71

صندلی مدیریتی آلومیینیومی چرخ دار با مکانیزم لیو

توقف تولید
2021749
SN-6811

صندلی جک پدالی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 130000000 ریال

2021738
C2018