حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 650000 ریال

20191204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1100000 ریال

20191193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 5100000 ریال

20191188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 7100000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191186
دو حائل،ارتفاع 90 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3700000 ریال

20191185
دو حائل،ارتفاع 80 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3550000 ریال

20191184
دو حائل،ارتفاع 70 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3400000 ریال

20191183
دو حائل،ارتفاع 60 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3250000 ریال

20191182
دو حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3100000 ریال

20191181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20191180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20191179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20191178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20191177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20191176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20191174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20191173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

20191172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20191172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20191171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20191171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20191170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20191170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20191169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20191169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20191168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20191168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20191167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20191167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20191166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20191166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20191165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20191165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20191164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20191164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20191163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20191163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20191162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20191162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20191161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20191161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20191160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20191160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20191159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20191159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20191158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20191158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20191157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20191157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20191156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20191156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20191155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20191155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20191154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20191154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20191153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6300000 ریال

20191152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6200000 ریال

20191150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5750000 ریال

20191148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5200000 ریال

20191146
SN-3216 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار مردانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191145
SN-3215 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار زنانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191144
SN-3218 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

20191143
SN-3218 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 54000000 ریال

20191142
SN-3217 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191141
SN-3217 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191140
SN-3219 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191139
SN-3219 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191138
SN-3213 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191137
SN-3213 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191136
SN-3211 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191135
SN-3211 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191134
SN-3210 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191133
SN-3210 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191132
SN-3864

تخت پوست و زیبایی تک نشین

قیمت : 43000000 ریال

20191131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 9900000 ریال

20191130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 10600000 ریال

20191129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 10500000 ریال

20191128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 10700000 ریال

20191128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 10700000 ریال

20191127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 25000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 23500000 ریال

20191124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 22000000 ریال

20191123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 9800000 ریال

20191122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 10600000 ریال

20191121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 11300000 ریال

20191120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 11300000 ریال

20191119
SN-6842

صندلی براشینگ

تخفیف 10 درصد
صندلی براشینگ
قیمت : 9500000 ریال

20191118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 13000000 ریال

20191117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 12500000 ریال

20191117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 12500000 ریال

20191116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 11000000 ریال

20191115
SN_6898

صندلی میکاپ جک پدالی صنعت نواز

قیمت : 26500000 ریال

20191114
SN_6873

صندلی جک پدالی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 25000000 ریال

20191113
SN-6871

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 24500000 ریال

20191112
SN_6826

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 31600000 ریال

توقف تولید
20191111
SN-6822

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20191110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 30600000 ریال

20191110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 30600000 ریال

20191109
SN-6814

صنعت نواز

قیمت : 27000000 ریال

20191108
SN-6812

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 44500000 ریال

20191107
SN-6894

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 38500000 ریال

20191106
SN-6892

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 33000000 ریال

20191105
SN-6890

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 150000000 ریال

20191104
SN-3839

صندلی سرشور کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

کاسه ثابت مربعی جدید
20191103
SN-3834

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191102
SN-3833

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191101
SN-3829

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

20191099
SN-3818

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 14000000 ریال

کاسه ثابت مربعی
20191098
SN-3814

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191097
SN-3812

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191096
SN-3810

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

کاسه ثابت مربعی جدید
20191095
SN-3809

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191094
SN-3621

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191093
SN-3555

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 25000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191092
SN-3289

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 13200000 ریال

کاسه ثابت مربعی
20191091
SN-3285

صندلی سرشور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

سرشور کاسه مربعی جدید
20191090
SN-3283

صندلی سرشور تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191088
SN-3271

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191087
SN-3251

صندلی سرشور کاسه مربع

قیمت : 19000000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191085
SN-3282

صندلی سرشور مبله

قیمت : 19000000 ریال

NEW
20191083
SN-3250

صندلی سرشور

تخفیف 10 درصد
صندلی سرشور
قیمت : 16000000 ریال

NEW
20191082
SN-6643

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20191081
SN-6642

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20191080
SN-6641

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20191079
SN-6640

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20191078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 3500000 ریال

20191077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4000000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20191075
SN-3421

پایه سشوار

قیمت : 1600000 ریال

20191074
SN-3410

پایه سشوار

قیمت : 1600000 ریال

20191073
SN-2012

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4400000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191071
SN-2010

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 2750000 ریال

NEW
20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4250000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4300000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 15000000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4100000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4100000 ریال

20191063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2350000 ریال

20191062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 4600000 ریال

20191061
227

میز تالار

قیمت : 9750000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4400000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4400000 ریال

20191059
229

میز رستورانی

قیمت : 4600000 ریال

20191058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4750000 ریال

20191055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2100000 ریال

20191053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20191051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20191050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1560000 ریال

20191049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 1300000 ریال

20191048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1680000 ریال

20191047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

قیمت : 1150000 ریال

20191046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1440000 ریال

20191045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

قیمت : 1200000 ریال

20191044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1200000 ریال

20191043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

قیمت : 1400000 ریال

20191042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1400000 ریال

20191041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 3250000 ریال

20191038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20191037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2300000 ریال

20191033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

تخفیف 10 درصد
صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان
قیمت : 2750000 ریال

20191033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

تخفیف 10 درصد
صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان
قیمت : 2750000 ریال

20191032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3350000 ریال

20191030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 4370000 ریال

20191028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191027
نیمکت پشتی دار دو نفره

نشیمن انتظار پشتی دار اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

20191026
مکعب

پاف مربع اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20191025
قلبی

پاف قلبی اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20191024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2150000 ریال

20191023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 1000000 ریال

20191020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20191018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20191015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 6050000 ریال

20191014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 5100000 ریال

20191013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 5800000 ریال

20191012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20191011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 10300000 ریال

20191010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 13400000 ریال

20191009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20191008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 4700000 ریال

20191005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 4400000 ریال

20191004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 3300000 ریال

20191003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 2900000 ریال

20191002
560B

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای با سبد نظری

قیمت : 2550000 ریال

20191001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2300000 ریال

20191000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2400000 ریال

2019999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 3150000 ریال

2019985
SN-3295

صندلی سرشور بدنه فلزی و کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 23000000 ریال

2019984
SN-3290

صندلی سرشور بدنه فایبر گلاس با کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
2019983
SN-3288

سرشور ایستاده بدون صندلی و کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 11300000 ریال

2019982
SN-3284

صندلی سرشور ثابت آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2019981
SN-3280

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 15400000 ریال

2019980
SN-3270

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2019978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 6200000 ریال

2019977
DLH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 7100000 ریال

2019976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 6300000 ریال

2019975
DLC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 5250000 ریال

2019974
KEF720

مبل اداری دو نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 11000000 ریال

2019973
KEF710

مبل اداری تک نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 6600000 ریال

2019972
KEF610

مبل اداری تک نفره آرتمن

قیمت : 9400000 ریال

2019971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 6950000 ریال

2019970
AGH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 7800000 ریال

2019969
AGC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 5500000 ریال

2019968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2019967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2019966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2019965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2019963
SDC

صندلی کنفرانسی با روکش پارچه اسپرت آرتمن

قیمت : 6100000 ریال

2019962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 7400000 ریال

2019961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 10800000 ریال

2019960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 8750000 ریال

2019959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 10300000 ریال

2019958
LSC

صندلی کنفرانسی آرتمن

قیمت : 7100000 ریال

2019957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2019956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 9980000 ریال

2019955
BGC

صندلی کنفرانسی با دسته آرتمن

قیمت : 6520000 ریال

2019953
SN-3232
قیمت : 5750000 ریال

2019952
SN-3236
قیمت : 6900000 ریال

2019949
C 9030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019946
C 9020

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019943
C 9010

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 7230000 ریال

2019938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3900000 ریال

2019937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3602500 ریال

2019936
مبل طراحان

مبل دو نفره با دسته کروم طراحان

قیمت : 11325000 ریال

2019935
هخامنش

مبل دو نفره اداری طراحان

قیمت : 22137500 ریال

2019934
هخامنش

مبل تک نفره هخامنش اداری طراحان

قیمت : 14726250 ریال

2019933
C 203

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 8130000 ریال

2019932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 8940000 ریال

2019931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 10455000 ریال

2019930
C 202

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 9660000 ریال

2019929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 11175000 ریال

2019928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 13320000 ریال

2019927
C 201

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 10500000 ریال

2019926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 12000000 ریال

2019925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2019925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2019924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019923
C 6030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019919
C 6020

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8850000 ریال

2019915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019914
C 6010

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019912
3000

مبل دو نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 13290000 ریال

2019911
3000

مبل تک نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 8835000 ریال

2019910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

قیمت : 6420000 ریال

2019909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8400000 ریال

2019908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

قیمت : 5100000 ریال

2019907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 22695000 ریال

2019906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 17550000 ریال

2019905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 12225000 ریال

2019904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 6420000 ریال

2019904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 6420000 ریال

2019903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6105000 ریال

2019901
صندلی صدف محصلی

صندلی صدف محصلی طراحان

قیمت : 6630000 ریال

2019900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 18745000 ریال

2019899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019897
C 201

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 10500000 ریال

2019896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019893
C 104

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019889
C 102

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019888
C 101

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019887
K 101

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019886
M 101

صندلی مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2019877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

قیمت : 1200000 ریال

2019876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2019875
C50

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 4000000 ریال

2019874
C11

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 3600000 ریال

2019873
E11

صندلی کارمندی چرخدار با دسته تیس

قیمت : 4700000 ریال

2019872
E20

صندلی مدیریت با دسته تیس

قیمت : 5900000 ریال

اتمام موجودی
2019871
E60

صندلی کارمندی دسته دار تیس

قیمت : 5800000 ریال

2019870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2019869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2019867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2019866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2019864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 4850000 ریال

2019861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 4150000 ریال

2019860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 3950000 ریال

2019859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 3500000 ریال

2019858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 2880000 ریال

2019857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 3280000 ریال

2019856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 1980000 ریال

2019855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
2019854
L23

صندلی نشیمن گرد چرخدار لیو

قیمت : 5500000 ریال

2019853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2019852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2019851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2019850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2019849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2019845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

2019844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 16000000 ریال

2019843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 17500000 ریال

2019842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 13300000 ریال

2019841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

2019837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

2019836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019832
Q35p

صندلی آموزشی با دسته تاشو با تشک لیو

قیمت : 4200000 ریال

2019831
Q35

صندلی آموزشی با دسته تاشو بدون تشک لیو

قیمت : 3300000 ریال

2019830
T93b

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 9450000 ریال

2019829
T93

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019828
T73i

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه کرم لیو

قیمت : 7900000 ریال

2019827
T73

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 7500000 ریال

2019826
S93b

صندلی کنفرانسی با پایه و دسته کرم لیو

قیمت : 11100000 ریال

2019825
S93

صندلی کنفرانسی با چوب یکپارچه پشتی لیو

قیمت : 10500000 ریال

2019824
S63i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 5600000 ریال

2019823
S63

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه رنگی لیو

قیمت : 4980000 ریال

2019822
Q44b

صندلی کنفرانسی جهار پایه تاشو لیو

قیمت : 4850000 ریال

2019821
P93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8950000 ریال

2019820
M93b

صندلی کنفرانسی دسته و پایه کرم با روکش انتگرال لیو

قیمت : 9700000 ریال

2019819
M93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 9100000 ریال

2019818
H73i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019817
G93b

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9550000 ریال

2019816
G93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8950000 ریال

2019815
F74

صندلی کنفرانسی چهار پایه گردان لیو

توقف تولید
2019814
D83

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019813
D53

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019812
B83

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019811
B53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019810
A83

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019809
A53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 8700000 ریال

2019807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 9500000 ریال

2019806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 6100000 ریال

2019803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 7380000 ریال

2019802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 9950000 ریال

2019801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 6450000 ریال

2019800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2019799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2019798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2019797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

2019796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 7950000 ریال

2019795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019790
T92

صندلی معاونتی با جک و مکانیزم لیو

قیمت : 13400000 ریال

2019789
S92

صندلی معاونتی با مکانیزم و فریم چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2019788
P92

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2019787
M92

صندلی معاونتی چرمی لیو

قیمت : 12500000 ریال

2019786
M82

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 12500000 ریال

2019785
G92

صندلی معاونتی با قفل دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 12800000 ریال

2019784
F72

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 16500000 ریال

2019783
D82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019782
B82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019781
A82

صندلی معاونتی با مکانیزم چهار حالته لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 26950000 ریال

2019779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 14950000 ریال

2019778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 17800000 ریال

2019776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 28500000 ریال

2019775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 16500000 ریال

2019774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 14600000 ریال

2019773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 27900000 ریال

2019772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 13200000 ریال

2019770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2019769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 15900000 ریال

2019768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019766
F71

صندلی مدیریتی آلومیینیومی چرخ دار با مکانیزم لیو

قیمت : 21000000 ریال

2019749
SN-6811

صندلی جک پدالی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

2019738
C2018

صندلی پایه ثابت با دسته ثابت انرژی

تماس بگیرید
2019737
C2013

صندلی پایه ثابت با دسته ثابت الومینیوم انرژی

تماس بگیرید
2019736
C2012F

صندلی پایه ثابت  با دسته ثابت انتگرال

قیمت : 3360000 ریال