حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1150000 ریال

20201204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1850000 ریال

20201203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1450000 ریال

20201193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20201192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20201191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 8500000 ریال

20201188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 11500000 ریال

20201188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 11500000 ریال

20201187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 9500000 ریال

20201187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 9500000 ریال

20201187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 9500000 ریال

20201186
دو حائل،ارتفاع 90 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3700000 ریال

20201185
دو حائل،ارتفاع 80 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3550000 ریال

20201184
دو حائل،ارتفاع 70 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3400000 ریال

20201183
دو حائل،ارتفاع 60 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3250000 ریال

20201182
دو حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3100000 ریال

20201181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20201180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20201179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20201178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20201177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20201176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20201174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20201173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

20201172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20201172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20201171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20201171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20201170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20201170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20201169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20201169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20201168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20201168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20201167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20201167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20201166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20201166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20201165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20201165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20201164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20201164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20201163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20201163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20201162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20201162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20201161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20201161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20201160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20201160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20201159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20201159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20201158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20201158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20201157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20201157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20201156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20201156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20201155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20201155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20201154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20201154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20201153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 8000000 ریال

20201152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6600000 ریال

20201151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 8000000 ریال

20201150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6600000 ریال

20201149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 7300000 ریال

20201148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 1300000 ریال

20201147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 7000000 ریال

20201146
SN-3216 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار مردانه تک نشین

قیمت : 77000000 ریال

20201145
SN-3215 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار زنانه تک نشین

قیمت : 79000000 ریال

20201144
SN-3218 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

20201143
SN-3218 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

20201142
SN-3217 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20201141
SN-3217 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 66000000 ریال

20201140
SN-3219 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 66000000 ریال

20201139
SN-3219 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20201138
SN-3213 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20201137
SN-3213 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 66000000 ریال

20201136
SN-3211 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20201135
SN-3211 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 66000000 ریال

20201134
SN-3210 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 66000000 ریال

20201133
SN-3210 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 60000000 ریال

20201132
SN-3864

تخت پوست و زیبایی تک نشین

قیمت : 38500000 ریال

20201131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 10000000 ریال

20201130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 13000000 ریال

20201129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 13000000 ریال

20201128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 13000000 ریال

20201128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 13000000 ریال

20201127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 26000000 ریال

20201126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 23000000 ریال

20201126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 23000000 ریال

20201126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 23000000 ریال

20201125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 24000000 ریال

20201124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 24000000 ریال

20201123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 12000000 ریال

20201122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 13000000 ریال

20201121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 14000000 ریال

20201120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 14000000 ریال

20201119
SN-6842

صندلی براشینگ

قیمت : 12000000 ریال

20201118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 17000000 ریال

20201117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 15000000 ریال

20201117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 15000000 ریال

20201116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 11000000 ریال

20201115
SN_6898

صندلی میکاپ جک پدالی صنعت نواز

قیمت : 34000000 ریال

20201114
SN_6873

صندلی جک پدالی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

20201113
SN-6871

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

20201112
SN_6826

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 31600000 ریال

توقف تولید
20201111
SN-6822

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20201110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

20201110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

20201109
SN-6814

صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

20201108
SN-6812

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 56000000 ریال

20201107
SN-6894

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 44000000 ریال

20201106
SN-6892

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 33000000 ریال

توقف تولید
20201105
SN-6890

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 190000000 ریال

20201104
SN-3839

صندلی سرشور کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20201103
SN-3834

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20201102
SN-3833

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20201101
SN-3829

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 35000000 ریال

20201099
SN-3818

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 14000000 ریال

توقف تولید
20201098
SN-3814

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20201097
SN-3812

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20201096
SN-3810

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20201095
SN-3809

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20201094
SN-3621

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20201093
SN-3555

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 25000000 ریال

توقف تولید
20201092
SN-3289

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 13200000 ریال

توقف تولید
20201091
SN-3285

صندلی سرشور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20201090
SN-3283

صندلی سرشور تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20201089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20201089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20201089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20201088
SN-3271

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20201087
SN-3251

صندلی سرشور کاسه مربع

قیمت : 19000000 ریال

توقف تولید
20201085
SN-3282

صندلی سرشور مبله

قیمت : 26500000 ریال

NEW
20201083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 23000000 ریال

NEW
20201083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 23000000 ریال

NEW
20201082
SN-6643

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20201081
SN-6642

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20201080
SN-6641

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20201079
SN-6640

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20201078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 4800000 ریال

20201077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4800000 ریال

20201076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 5500000 ریال

20201076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 5500000 ریال

20201075
SN-3421

پایه سشوار

قیمت : 1800000 ریال

20201074
SN-3410

پایه سشوار

قیمت : 1800000 ریال

20201073
SN-2012

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 5300000 ریال

NEW
20201072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 5000000 ریال

NEW
20201072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 5000000 ریال

NEW
20201072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 5000000 ریال

NEW
20201071
SN-2010

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 3300000 ریال

NEW
20201070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4950000 ریال

20201069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4800000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3800000 ریال

20201068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3800000 ریال

20201067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 19900000 ریال

20201066
214

میز رستورانی

قیمت : 3800000 ریال

20201065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4450000 ریال

20201064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4300000 ریال

20201063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2900000 ریال

20201062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 5200000 ریال

20201061
227

میز تالار

قیمت : 10050000 ریال

20201060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 5050000 ریال

20201060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 5050000 ریال

20201059
229

میز رستورانی

قیمت : 4700000 ریال

20201058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4800000 ریال

20201055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3050000 ریال

20201054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2300000 ریال

20201052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2150000 ریال

20201050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2050000 ریال

20201049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 2050000 ریال

20201048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2150000 ریال

20201047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

قیمت : 1950000 ریال

20201046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2000000 ریال

20201045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

قیمت : 1700000 ریال

20201044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1700000 ریال

20201043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

قیمت : 1560000 ریال

20201042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1800000 ریال

20201041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20201040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

20201039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 3550000 ریال

20201038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20201037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20201036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

20201035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20201034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3450000 ریال

20201033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3450000 ریال

20201032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3050000 ریال

20201031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3300000 ریال

20201030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

قیمت : 3800000 ریال

20201030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری

قیمت : 3800000 ریال

20201029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 4700000 ریال

20201028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

قیمت : 3050000 ریال

20201027
نیمکت پشتی دار دو نفره

نشیمن انتظار پشتی دار اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

20201026
مکعب

پاف مربع اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20201025
قلبی

پاف قلبی اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20201024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 2050000 ریال

20201022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 1800000 ریال

20201021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 1300000 ریال

20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20201018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20201017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20201016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20201015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 9400000 ریال

20201014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7900000 ریال

20201013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 8900000 ریال

20201012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20201011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 15900000 ریال

20201010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 16100000 ریال

20201009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 13900000 ریال

20201008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 7100000 ریال

20201007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 7100000 ریال

20201006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 5600000 ریال

20201005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 5400000 ریال

20201004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 4100000 ریال

20201003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 3300000 ریال

20201002
560B

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای با سبد نظری

قیمت : 2500000 ریال

20201001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2300000 ریال

20201000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2300000 ریال

2020999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 3500000 ریال

2020985
SN-3295

صندلی سرشور بدنه فلزی و کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 32000000 ریال

2020984
SN-3290

صندلی سرشور بدنه فایبر گلاس با کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
2020983
SN-3288

سرشور ایستاده بدون صندلی و کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 13500000 ریال

2020982
SN-3284

صندلی سرشور ثابت آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 25500000 ریال

2020981
SN-3280

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 22500000 ریال

2020980
SN-3270

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 25500000 ریال

2020978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 13500000 ریال

2020977
DLH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 14550000 ریال

2020976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 13850000 ریال

2020975
DLC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 12350000 ریال

2020974
KEF720

مبل اداری دو نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 21000000 ریال

2020973
KEF710

مبل اداری تک نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 14150000 ریال

2020972
KEF610

مبل اداری تک نفره آرتمن

قیمت : 19300000 ریال

2020971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 16020000 ریال

2020970
AGH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 15750000 ریال

2020969
AGC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 12850000 ریال

2020968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2020967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2020966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2020965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2020963
SDC

صندلی کنفرانسی با روکش پارچه اسپرت آرتمن

قیمت : 11400000 ریال

2020962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 12500000 ریال

2020961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 22300000 ریال

2020960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 18400000 ریال

2020959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 21150000 ریال

2020958
LSC

صندلی کنفرانسی آرتمن

قیمت : 16200000 ریال

2020957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 9950000 ریال

2020956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 22000000 ریال

2020955
BGC

صندلی کنفرانسی با دسته آرتمن

قیمت : 15900000 ریال

2020953
SN-3232
قیمت : 12000000 ریال

2020952
SN-3236
قیمت : 16000000 ریال

2020949
C 9030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 11000000 ریال

2020948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 11960000 ریال

2020947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 12780000 ریال

2020946
C 9020

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 11000000 ریال

2020945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 11960000 ریال

2020944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 12780000 ریال

2020943
C 9010

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 11000000 ریال

2020942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 11960000 ریال

2020940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 12780000 ریال

2020939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

تخفیف 10 درصد
صندلی تحویل داری و بار طراحان
قیمت : 9060000 ریال

2020938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 4810000 ریال

2020937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 4120000 ریال

2020936
مبل طراحان

مبل دو نفره با دسته کروم طراحان

قیمت : 13750000 ریال

2020935
هخامنش

مبل دو نفره اداری طراحان

قیمت : 24750000 ریال

2020934
هخامنش

مبل تک نفره هخامنش اداری طراحان

قیمت : 15120000 ریال

2020933
C 203

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 10310000 ریال

2020932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 11410000 ریال

2020931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

تخفیف 7 درصد
صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان
قیمت : 13200000 ریال

2020930
C 202

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 12100000 ریال

2020929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 13610000 ریال

2020928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 15810000 ریال

2020927
C 201

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 13200000 ریال

2020926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2020925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 17870000 ریال

2020925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 17870000 ریال

2020924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 10310000 ریال

2020923
C 6030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8520000 ریال

2020922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 11680000 ریال

2020921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 11000000 ریال

2020920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10310000 ریال

2020919
C 6020

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 8520000 ریال

2020918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 11680000 ریال

2020917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 11000000 ریال

2020916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 11410000 ریال

2020915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 11680000 ریال

2020914
C 6010

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 8520000 ریال

2020913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10310000 ریال

2020912
3000

مبل دو نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 15000000 ریال

2020911
3000

مبل تک نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 10000000 ریال

2020910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 9060000 ریال

2020908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

قیمت : 6600000 ریال

2020907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 28120000 ریال

2020906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 22000000 ریال

2020905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 6600000 ریال

2020904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 8120000 ریال

2020904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 8120000 ریال

2020903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 10310000 ریال

2020902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 7830000 ریال

2020901
صندلی صدف محصلی

صندلی صدف محصلی طراحان

قیمت : 8250000 ریال

2020900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 22960000 ریال

2020899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 14250000 ریال

2020898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

توقف تولید
2020897
C 201

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 13200000 ریال

2020896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 17870000 ریال

2020895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 13330000 ریال

2020894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 15120000 ریال

2020893
C 104

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 11270000 ریال

2020892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 13330000 ریال

2020891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 13330000 ریال

2020890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 15120000 ریال

2020889
C 102

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 11270000 ریال

2020888
C 101

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 11270000 ریال

2020887
K 101

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 13330000 ریال

2020886
M 101

صندلی مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 15120000 ریال

2020878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2020877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

قیمت : 1200000 ریال

اتمام تولید
2020876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2020875
C50

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 4000000 ریال

2020874
C11

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 3600000 ریال

2020873
E11

صندلی کارمندی چرخدار با دسته تیس

قیمت : 4700000 ریال

2020872
E20

صندلی مدیریت با دسته تیس

قیمت : 5900000 ریال

اتمام موجودی
2020871
E60

صندلی کارمندی دسته دار تیس

قیمت : 5800000 ریال

2020870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2020869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2020867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2020866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2020864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 8200000 ریال

2020861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 7000000 ریال

2020860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2020859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 4700000 ریال

2020858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 4000000 ریال

2020857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 4700000 ریال

2020856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 2800000 ریال

2020855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
2020854
L23

صندلی نشیمن گرد چرخدار لیو

قیمت : 8650000 ریال

2020853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2020852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 8400000 ریال

2020851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 6400000 ریال

2020850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 5800000 ریال

2020849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

توقف تولید
2020848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 3800000 ریال

2020847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 1260000 ریال

2020846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 14900000 ریال

2020845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 13700000 ریال

2020844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 22700000 ریال

2020843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 20800000 ریال

2020842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 27400000 ریال

2020840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 3950000 ریال

2020839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 24500000 ریال

2020838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

توقف تولید
2020837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

توقف تولید
2020836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2020835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2020834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 39500000 ریال

2020833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 37300000 ریال

2020832
Q35p

صندلی آموزشی با دسته تاشو با تشک لیو

قیمت : 5900000 ریال

2020831
Q35

صندلی آموزشی با دسته تاشو بدون تشک لیو

قیمت : 4700000 ریال

2020830
T93b

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13300000 ریال

2020829
T93

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 12900000 ریال

2020828
T73i

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه کرم لیو

قیمت : 11900000 ریال

2020827
T73

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 11400000 ریال

2020826
S93b

صندلی کنفرانسی با پایه و دسته کرم لیو

قیمت : 17000000 ریال

2020825
S93

صندلی کنفرانسی با چوب یکپارچه پشتی لیو

قیمت : 16600000 ریال

2020824
S63i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8300000 ریال

2020823
S63

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه رنگی لیو

قیمت : 7300000 ریال

2020822
Q44b

صندلی کنفرانسی جهار پایه تاشو لیو

قیمت : 8200000 ریال

2020821
P93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13700000 ریال

2020820
M93b

صندلی کنفرانسی دسته و پایه کرم با روکش انتگرال لیو

قیمت : 14000000 ریال

2020819
M93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13600000 ریال

2020818
H73i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 10800000 ریال

2020817
G93b

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 13700000 ریال

2020816
G93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 13300000 ریال

2020815
F74

صندلی کنفرانسی چهار پایه گردان لیو

توقف تولید
2020814
D83

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 12800000 ریال

2020813
D53

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 10900000 ریال

2020812
B83

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2020811
B53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 10900000 ریال

2020810
A83

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2020809
A53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 10900000 ریال

2020808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13000000 ریال

2020807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 13500000 ریال

2020806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 9800000 ریال

2020804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 9000000 ریال

2020803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 10300000 ریال

2020802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 14500000 ریال

2020801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 9400000 ریال

2020800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 6900000 ریال

2020799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 9800000 ریال

2020798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 7800000 ریال

2020797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 6600000 ریال

2020796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 11900000 ریال

2020795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 12400000 ریال

2020794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 12900000 ریال

2020792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 12900000 ریال

2020791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 12900000 ریال

2020790
T92

صندلی معاونتی با جک و مکانیزم لیو

قیمت : 18900000 ریال

2020789
S92

صندلی معاونتی با مکانیزم و فریم چوبی لیو

قیمت : 24600000 ریال

2020788
P92

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 26500000 ریال

2020787
M92

صندلی معاونتی چرمی لیو

قیمت : 19900000 ریال

2020786
M82

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 19900000 ریال

2020785
G92

صندلی معاونتی با قفل دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 19200000 ریال

2020784
F72

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 27000000 ریال

2020783
D82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 15900000 ریال

2020782
B82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 15900000 ریال

2020781
A82

صندلی معاونتی با مکانیزم چهار حالته لیو

قیمت : 15900000 ریال

2020780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 37000000 ریال

2020779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 21700000 ریال

2020778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 24900000 ریال

2020777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 29500000 ریال

2020776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 38200000 ریال

2020775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 22900000 ریال

2020774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 20500000 ریال

2020773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 37900000 ریال

2020772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 17900000 ریال

2020769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 22600000 ریال

2020768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 16900000 ریال

2020767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو