حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191205
چهار پایه میلگردی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 850000 ریال

20191204
چهار پایه گیلاسی

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1550000 ریال

20191203
چهار پایه ساده

چهار پایه فلزی اطمینان

قیمت : 1150000 ریال

20191193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191189
C

صندلی کنفرانسی اطمینان

قیمت : 5100000 ریال

20191188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 7100000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 5800000 ریال

20191186
دو حائل،ارتفاع 90 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3700000 ریال

20191185
دو حائل،ارتفاع 80 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3550000 ریال

20191184
دو حائل،ارتفاع 70 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3400000 ریال

20191183
دو حائل،ارتفاع 60 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3250000 ریال

20191182
دو حائل،ارتفاع 50 سانتی متری

چهار پایه نهالسان

قیمت : 3100000 ریال

20191181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20191180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20191179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20191178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20191177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20191176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20191174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20191173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

20191172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20191172
SN-4410

دکور آرایشگاه

20191171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20191171
SN-4418

دکور آرایشگاه

20191170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20191170
SN-4433

دکور آرایشگاه

20191169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20191169
SN-4421

دکور آرایشگاه

20191168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20191168
SN-4422

دکور آرایشگاه

20191167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20191167
SN-4417

دکور آرایشگاه

20191166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20191166
SN-4414

دکور آرایشگاه

20191165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20191165
SN-4416

دکور آرایشگاه

20191164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20191164
SN-4430

دکور آرایشگاه

20191163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20191163
SN-4413

دکور آرایشگاه

20191162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20191162
SN-4429

دکور آرایشگاه

20191161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20191161
SN-4423

دکور آرایشگاه

20191160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20191160
SN-4415

دکور آرایشگاه

20191159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20191159
SN-4425

دکور آرایشگاه

20191158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20191158
SN-4424

دکور آرایشگاه

20191157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20191157
SN-4426

دکور آرایشگاه

20191156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20191156
SN-4428

دکور آرایشگاه

20191155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20191155
SN-4427

دکور آرایشگاه

20191154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20191154
SN-4432

دکور آرایشگاه

20191153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6300000 ریال

20191152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 6200000 ریال

20191150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5750000 ریال

20191148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5000000 ریال

20191147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 5200000 ریال

20191146
SN-3216 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار مردانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191145
SN-3215 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی باربردار زنانه تک نشین

قیمت : 68000000 ریال

20191144
SN-3218 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

20191143
SN-3218 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه صنعت نواز

قیمت : 54000000 ریال

20191142
SN-3217 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191141
SN-3217 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191140
SN-3219 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191139
SN-3219 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191138
SN-3213 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191137
SN-3213 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191136
SN-3211 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191135
SN-3211 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی مردانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191134
SN-3210 با ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 58000000 ریال

20191133
SN-3210 بدون ریموت

صندلی برقی آرایشگاهی زنانه تک نشین

قیمت : 52000000 ریال

20191132
SN-3864

تخت پوست و زیبایی تک نشین

قیمت : 43000000 ریال

20191131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 9900000 ریال

20191130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 10600000 ریال

20191129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

تخفیف 7 درصد
صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ
قیمت : 10500000 ریال

20191128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 10700000 ریال

20191128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 10700000 ریال

20191127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 25000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 22000000 ریال

20191125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 23500000 ریال

20191124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 22000000 ریال

20191123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 9800000 ریال

20191122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 10600000 ریال

20191121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 11300000 ریال

20191120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 11300000 ریال

20191119
SN-6842

صندلی براشینگ

قیمت : 9500000 ریال

20191118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 13000000 ریال

20191117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 12500000 ریال

20191117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 12500000 ریال

20191116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 11000000 ریال

20191115
SN_6898

صندلی میکاپ جک پدالی صنعت نواز

قیمت : 26500000 ریال

20191114
SN_6873

صندلی جک پدالی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 25000000 ریال

20191113
SN-6871

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 24500000 ریال

20191112
SN_6826

صندلی میکاپ پدالی صنعت نواز

قیمت : 31600000 ریال

توقف تولید
20191111
SN-6822

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20191110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 30600000 ریال

20191110
SN-6820

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 30600000 ریال

20191109
SN-6814

صنعت نواز

قیمت : 27000000 ریال

20191108
SN-6812

صندلی میکاپ صنعت نواز

قیمت : 44500000 ریال

20191107
SN-6894

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 38500000 ریال

20191106
SN-6892

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 33000000 ریال

20191105
SN-6890

صندلی پدیکور تک نشین

قیمت : 150000000 ریال

20191104
SN-3839

صندلی سرشور کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

کاسه ثابت مربعی جدید
20191103
SN-3834

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191102
SN-3833

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191101
SN-3829

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

20191099
SN-3818

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 14000000 ریال

کاسه ثابت مربعی
20191098
SN-3814

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191097
SN-3812

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191096
SN-3810

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

کاسه ثابت مربعی جدید
20191095
SN-3809

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191094
SN-3621

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 26000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191093
SN-3555

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 25000000 ریال

کاسه متحرک مربعی جدید
20191092
SN-3289

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 13200000 ریال

کاسه ثابت مربعی
20191091
SN-3285

صندلی سرشور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

سرشور کاسه مربعی جدید
20191090
SN-3283

صندلی سرشور تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191088
SN-3271

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191087
SN-3251

صندلی سرشور کاسه مربع

قیمت : 19000000 ریال

کاسه مربعی جدید
20191085
SN-3282

صندلی سرشور مبله

قیمت : 19000000 ریال

NEW
20191083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 16000000 ریال

NEW
20191083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 16000000 ریال

NEW
20191082
SN-6643

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20191081
SN-6642

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20191080
SN-6641

صندلی اصلاح کودک جک پدالی

استعلام قیمت و موجودی
20191079
SN-6640

صندلی اصلاح کودک

استعلام قیمت و موجودی
20191078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 3500000 ریال

20191077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 4000000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20191076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 3800000 ریال

20191075
SN-3421

پایه سشوار

قیمت : 1600000 ریال

20191074
SN-3410

پایه سشوار

قیمت : 1600000 ریال

20191073
SN-2012

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4400000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 4200000 ریال

NEW
20191071
SN-2010

ترولی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 2750000 ریال

NEW
20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4650000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4500000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 18750000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4150000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4000000 ریال

20191063
218 پایه تاشو

میز با شیشه گرد

قیمت : 2600000 ریال

20191062
220

میز غذا خوری لمسه

قیمت : 4900000 ریال

20191061
227

میز تالار

قیمت : 9750000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4750000 ریال

20191060
228

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4750000 ریال

20191059
229

میز رستورانی

قیمت : 4400000 ریال

20191058
230

پایه میز شیشه ای رستوران

قیمت : 4500000 ریال

20191055
200 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191054
201 پارچه ای

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191053
201 چرمی مدل بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1980000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1950000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1950000 ریال

20191052
201 چرمی تک رنگ بافت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1950000 ریال

20191051
201 چرم

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1880000 ریال

20191050
202 S

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191049
202

صندلی کافی شاپ مصنوعات اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191048
203 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1880000 ریال

20191047
204 S

صندلی فلزی رستورانی و خانگی پرنس

قیمت : 1650000 ریال

20191046
204 وسط دوخت

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1700000 ریال

20191045
205s موج

صندلی ثابت چهار پایه ای

قیمت : 1400000 ریال

20191044
205 موج

صندلی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 1400000 ریال

20191043
205 چرم ضخیم

صندلی انتظار مصنوعات اطمینان

قیمت : 1560000 ریال

20191042
205 مبلی

صندلی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191041
206 چرم

صندلی تالاری و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191040
206 پارچه

صندلی رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191039
206 پارچه

صندلی رستورانی و فست فود

قیمت : 3250000 ریال

20191038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20191037
208 چرم

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191036
208 پارچه

صندلی شایان رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191035
221 پارچه

صندلی فلزی رستورانی و خانگی اطمینان

قیمت : 2600000 ریال

20191034
221 چرمی

صندلی فلزی رستورانی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3150000 ریال

20191033
222 پارچه

صندلی ناهار خوری خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3150000 ریال

20191032
223 چرم

صندلی چرمی تالار ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191031
223 پارچه

صندلی نگین دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3000000 ریال

20191030
224 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ، رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191029
225 پارچه

صندلی تاج دار تالاری ،رستورانی و خانگی مصنوعات اطمینان

قیمت : 4400000 ریال

20191028
200

صندلی فلزی ناهارخوری مصنوعات اطمینان

قیمت : 2750000 ریال

20191027
نیمکت پشتی دار دو نفره

نشیمن انتظار پشتی دار اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

20191026
مکعب

پاف مربع اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20191025
قلبی

پاف قلبی اطمینان

قیمت : 950000 ریال

20191024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 2150000 ریال

20191023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 1750000 ریال

20191022
تاجی

صندلی فلزی اطمینان

قیمت : 1500000 ریال

20191021
C20

صندلی ناهار خوری اطمینان

قیمت : 1000000 ریال

20191020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

20191019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 2900000 ریال

20191018
N865

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191017
F111

صندلی کنفرانسی نظری

موجود نیست
20191016
C206

صندلی کنفرانسی نظری

توقف تولید
20191015
C203

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7900000 ریال

20191014
C202

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 6600000 ریال

20191013
C201

صندلی کنفرانسی نظری

قیمت : 7500000 ریال

20191012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20191011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 14700000 ریال

20191010
P223S

نیمکت آموزشی سه نفره اسمارت با تشک نظری

قیمت : 11600000 ریال

20191009
P223

انتظار آموزشی سه نفره وینر نظری

قیمت : 16000000 ریال

20191008
533 - بدون تشک

نیمکت آموزشی سه نفره متال پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191007
563

نیمکت آموزشی سه نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 5900000 ریال

20191006
P221S

صندلی آموزشی وینر نظری

قیمت : 4700000 ریال

20191005
P821S

صندلی آموزشی اسمارت با تشک چرمی

قیمت : 4400000 ریال

20191004
N821S - بدون تشک

صندلی آموزشی اسمارت یک نفره نظری

قیمت : 3300000 ریال

20191003
561

نیمکت آموزشی یک نفره فایبر پلاست نظری

قیمت : 2900000 ریال

20191002
560B

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای با سبد نظری

قیمت : 2300000 ریال

20191001
560

صندلی آموزشی فایبر پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2300000 ریال

20191000
530

صندلی آموزشی متال پلاست پایه لوله ای نظری

قیمت : 2400000 ریال

2019999
531B

نیمکت آموزشی یک نفره متال پلاست با سبد نظری

قیمت : 3150000 ریال

2019985
SN-3295

صندلی سرشور بدنه فلزی و کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 23000000 ریال

2019984
SN-3290

صندلی سرشور بدنه فایبر گلاس با کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
2019983
SN-3288

سرشور ایستاده بدون صندلی و کاسه ثابت صنعت نواز

قیمت : 11300000 ریال

2019982
SN-3284

صندلی سرشور ثابت آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2019981
SN-3280

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 15400000 ریال

2019980
SN-3270

صندلی سرشور آرایشگاه صنعت نواز

قیمت : 19000000 ریال

2019978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 8950000 ریال

2019977
DLH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 9650000 ریال

2019976
DLE

صندلی کارشناسی با روکش چرم،آرتمن

قیمت : 9150000 ریال

2019975
DLC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

قیمت : 7600000 ریال

2019974
KEF720

مبل اداری دو نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 13000000 ریال

2019973
KEF710

مبل اداری تک نفره بدون دسته آرتمن

قیمت : 7800000 ریال

2019972
KEF610

مبل اداری تک نفره آرتمن

قیمت : 11090000 ریال

2019971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 10100000 ریال

2019970
AGH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 10600000 ریال

2019969
AGC

صندلی کنفرانسی با روکش چرم آرتمن

2019968
بیشو ساده،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی نشیمن با پشتی بیشو نهال سان

قیمت : 3650000 ریال

2019967
بیشو با دسته،ارتفاع ۴۵ سانتی متر

صندلی بیشو دسته دار نهال سان

قیمت : 4100000 ریال

2019966
چهارپایه ساده،ارتفاع ۷۰ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2850000 ریال

2019965
چهارپایه ساده،ارتفاع ۳۵ سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2400000 ریال

2019963
SDC

صندلی کنفرانسی با روکش پارچه اسپرت آرتمن

قیمت : 7400000 ریال

2019962
SDE

صندلی کارشناسی آرتمن

قیمت : 8850000 ریال

2019961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 1550000 ریال

2019960
LSE

صندلی کارشناسی با جک آرتمن

قیمت : 12700000 ریال

2019959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 14700000 ریال

2019958
LSC

صندلی کنفرانسی آرتمن

قیمت : 7100000 ریال

2019957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 4500000 ریال

2019956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 9980000 ریال

2019955
BGC

صندلی کنفرانسی با دسته آرتمن

قیمت : 6520000 ریال

2019953
SN-3232
قیمت : 5750000 ریال

2019952
SN-3236
قیمت : 6900000 ریال

2019949
C 9030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019946
C 9020

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019943
C 9010

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 8760000 ریال

2019942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 9570000 ریال

2019940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

قیمت : 7230000 ریال

2019938
نکین چهارپایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3900000 ریال

2019937
مروارید چهار پایه

صندلی چهار پایه طراحان

قیمت : 3602500 ریال

2019936
مبل طراحان

مبل دو نفره با دسته کروم طراحان

قیمت : 11325000 ریال

2019935
هخامنش

مبل دو نفره اداری طراحان

قیمت : 22137500 ریال

2019934
هخامنش

مبل تک نفره هخامنش اداری طراحان

قیمت : 14726250 ریال

2019933
C 203

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 8130000 ریال

2019932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 8940000 ریال

2019931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 10455000 ریال

2019930
C 202

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 9660000 ریال

2019929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 11175000 ریال

2019928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 13320000 ریال

2019927
C 201

صندلی کنفرانسی ثابت با دسته طراحان

قیمت : 10500000 ریال

2019926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 12000000 ریال

2019925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2019925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2019924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019923
C 6030

صندلی کنفرانسی طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019922
T 6030

صندلی کارشناسی با حلقه طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019919
C 6020

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019918
T 6020

صندلی کارشناسی با حلقه شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8850000 ریال

2019915
T 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 9150000 ریال

2019914
C 6010

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6930000 ریال

2019913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019912
3000

مبل دو نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 13290000 ریال

2019911
3000

مبل تک نفره اداری شرکت طراحان

قیمت : 8835000 ریال

2019910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

قیمت : 6820000 ریال

2019909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 8400000 ریال

2019908
صدف چهار پایه

صندلی چهار پایه شرکت طراحان

قیمت : 5100000 ریال

2019907
صدف انتظار 4 نفره

صندلی انتظار 4 نفره شرکت طراحان

قیمت : 22695000 ریال

2019906
صدف انتظار 3نفره

صندلی صدف انتظار 3 نفره شرکت طراحان

قیمت : 17550000 ریال

2019905
صدف انتظار2نفره با میز

صندلی صدف انتظار طراحان

قیمت : 12225000 ریال

2019904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 6420000 ریال

2019904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 6420000 ریال

2019903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 8190000 ریال

2019902
هیراد

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 6105000 ریال

2019901
صندلی صدف محصلی

صندلی صدف محصلی طراحان

قیمت : 6630000 ریال

2019900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 18745000 ریال

2019899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019897
C 201

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 10500000 ریال

2019896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019893
C 104

صندلی کنفرانسی شرکت طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019889
C 102

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019888
C 101

صندلی پایه ثابت کنفرانسی طراحان

قیمت : 9075000 ریال

2019887
K 101

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 10605000 ریال

2019886
M 101

صندلی مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019878
T10

صندلی تاشو تیس

قیمت : 2500000 ریال

2019877
S40

چهار پایه میلگردی بدون پشتی تیس

قیمت : 1200000 ریال

2019876
S37

صندلی بدون دسته تیس

قیمت : 2800000 ریال

2019875
C50

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 4000000 ریال

2019874
C11

صندلی کنفرانسی پایه ثابت با دسته تیس

قیمت : 3600000 ریال

2019873
E11

صندلی کارمندی چرخدار با دسته تیس

قیمت : 4700000 ریال

2019872
E20

صندلی مدیریت با دسته تیس

قیمت : 5900000 ریال

اتمام موجودی
2019871
E60

صندلی کارمندی دسته دار تیس

قیمت : 5800000 ریال

2019870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2019869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2019867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

2019866
B21

صندلی اپنی و بار پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4100000 ریال

2019864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019863
B11

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 3900000 ریال

2019862
Q44b

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  با دسته با چرخ لیو

قیمت : 4850000 ریال

2019861
Q46

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته با چرخ لیو

قیمت : 4150000 ریال

2019860
Q44

صندلی رستورانی چهار پایه تاشو  بدون دسته لیو

قیمت : 3950000 ریال

2019859
Q34pi

صندلی رستورانی چهار پایه روکش دار کروم لیو

قیمت : 3500000 ریال

2019858
Q34p

صندلی رستورانی پشت دار تشک دار لیو

قیمت : 2880000 ریال

2019857
Q34pb

صندلی رستورانی دسته دار با روکش لیو

قیمت : 3280000 ریال

2019856
Q34

صندلی رستورانی بدون تشک و دسته لیو

قیمت : 1980000 ریال

2019855
K54

صندلی رستورانی چرمی قابل دوران لیو

توقف تولید
2019854
L23

صندلی نشیمن گرد چرخدار لیو

قیمت : 5500000 ریال

2019853
C22

صندلی کانتر و لابی تشک دار لیو

توقف تولید
2019852
Q12pc

صندلی آزمایشگاهی کف تشک دار با پایه گرد بشقابی لیو

قیمت : 5800000 ریال

2019851
Q12p

صندلی آزمایشکاهی و کانتر کف تشک دار لیو

قیمت : 4300000 ریال

2019850
Q12

صندلی آزمایشگاهی و کانتر بدون تشک لیو

قیمت : 3800000 ریال

2019849
L12r

صندلی آزمایشگاهی با پایه رنگی و رینگ دار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019848
L12

صندلی آزمایشگاهی چرخدار لیو

قیمت : 2700000 ریال

2019847
K55

صندلی کانتر با پایه پنج پر ثابت رنگی لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019846
K53

صندلی کانتر با پایه ثابت لیو

قیمت : 10500000 ریال

2019845
K52

صندلی کانتر چرخ دار لیو

قیمت : 8900000 ریال

2019844
S68

صندلی انتظار با دسته و پایه مشکی لیو

قیمت : 16000000 ریال

2019843
Q38pl

صندلی انتظار تشک دار با دو دسته دانش آموزی با پایه مشکی لیو

قیمت : 17500000 ریال

2019842
Q38p

صندلی انتظار تشک دار بدون دسته با پایه و فریم مشکی لیو

قیمت : 13300000 ریال

2019841
H78

صندلی انتظار با دو دسته انتگرال و پایه مشکی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019840
D88

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019839
D58

صندلی انتظار  سه نفره با تشک لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019838
C58p

صندلی انتظار سه نفره با تشک و بدنه کرم لیو

2019837
C58

صندلی انتظار سه نفره تمام بدنه یکپارچه فلزی لیو

2019836
B88

صندلی انتظار سه نفره با دسته و فریم کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019835
B58

صندلی انتظار سه نفره با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019834
A88

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 26000000 ریال

2019833
A58

صندلی انتظار سه نفره با دسته کرم لیو

قیمت : 23500000 ریال

2019832
Q35p

صندلی آموزشی با دسته تاشو با تشک لیو

قیمت : 4200000 ریال

2019831
Q35

صندلی آموزشی با دسته تاشو بدون تشک لیو

قیمت : 3300000 ریال

2019830
T93b

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 9450000 ریال

2019829
T93

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019828
T73i

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه کرم لیو

قیمت : 7900000 ریال

2019827
T73

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال با پایه کرم لیو

قیمت : 7500000 ریال

2019826
S93b

صندلی کنفرانسی با پایه و دسته کرم لیو

قیمت : 11100000 ریال

2019825
S93

صندلی کنفرانسی با چوب یکپارچه پشتی لیو

قیمت : 10500000 ریال

2019824
S63i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 5600000 ریال

2019823
S63

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال و پایه رنگی لیو

قیمت : 4980000 ریال

2019822
Q44b

صندلی کنفرانسی جهار پایه تاشو لیو

قیمت : 4850000 ریال

2019821
P93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8950000 ریال

2019820
M93b

صندلی کنفرانسی دسته و پایه کرم با روکش انتگرال لیو

قیمت : 9700000 ریال

2019819
M93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 9100000 ریال

2019818
H73i

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019817
G93b

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9550000 ریال

2019816
G93

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8950000 ریال

2019815
F74

صندلی کنفرانسی چهار پایه گردان لیو

توقف تولید
2019814
D83

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019813
D53

صندلی کنفرانسی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019812
B83

صندلی کنفرانسی با دسته و پایه کرم لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019811
B53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019810
A83

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 8600000 ریال

2019809
A53

صندلی کنفرانسی با پایه کرم لیو

قیمت : 7700000 ریال

2019808
T72t

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 8700000 ریال

2019807
T72k

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 9500000 ریال

2019806
T72i

صندلی کارشناسی با استراکچر چوبی لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019805
S62t

صندلی کارشناسی پایه کروم لیو

قیمت : 6980000 ریال

2019804
S62m

صندلی کارمندی با پایه پلاستیکی لیو

قیمت : 6100000 ریال

2019803
S62k

صندلی کارمندی با مکانیزم و پایه کروم،لیو

قیمت : 7380000 ریال

2019802
S62i

صندلی کارمندی با پایه کروم،لیو

قیمت : 9950000 ریال

2019801
S62

صندلی کارمندی با پایه رنگی،لیو

قیمت : 6450000 ریال

2019800
Q32pe

صندلی اپراتوری با تشک بدون دسته،لیو

قیمت : 4800000 ریال

2019799
Q32pi

صندلی اپراتوری با کف و پشت تشک دار و پایه کروم،لیو

قیمت : 6600000 ریال

2019798
Q32p

صندلی اپراتوری با تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 5300000 ریال

2019797
Q32

صندلی اپراتوری بدون تشک کف و پشتی با دسته لیو

قیمت : 4400000 ریال

2019796
H72t

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 7950000 ریال

2019795
H72k

صندلی کارشناسی با قفل دو حالته لیو

قیمت : 8850000 ریال

2019794
H72i

صندلی کارشناسی با دسته متحرک لیو

قیمت : 11500000 ریال

2019793
D52

صندلی کارمندی با جک دو حالته با فریم کرم لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019792
B52

صندلی کارمندی با جک دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019791
A52

صندلی کارمندی با دسته انتگرال و پایه فریم و کروم،لیو

قیمت : 8980000 ریال

2019790
T92

صندلی معاونتی با جک و مکانیزم لیو

قیمت : 13400000 ریال

2019789
S92

صندلی معاونتی با مکانیزم و فریم چوبی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2019788
P92

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 16900000 ریال

2019787
M92

صندلی معاونتی چرمی لیو

قیمت : 12500000 ریال

2019786
M82

صندلی معاونتی با پایه آلومینیومی لیو

قیمت : 12500000 ریال

2019785
G92

صندلی معاونتی با قفل دو حالته و دسته انتگرال لیو

قیمت : 12800000 ریال

2019784
F72

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 16500000 ریال

2019783
D82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019782
B82

صندلی معاونتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019781
A82

صندلی معاونتی با مکانیزم چهار حالته لیو

قیمت : 9980000 ریال

2019780
T91i

صندلی مدیریتی دارای سیستم گرمکن لیو

قیمت : 26950000 ریال

2019779
T91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته لیو

قیمت : 14950000 ریال

2019778
S91

صندلی مدیریتی چرمی با کفه و پشتی چوبی لیو

قیمت : 17900000 ریال

2019777
P91

صندلی مدیریتی چرمی با دسته آلومینیومی لیو

قیمت : 17800000 ریال

2019776
M91i

صندلی مدیریتی با سیستم ماساژ لیو

قیمت : 28500000 ریال

2019775
M91

صندلی مدیریتی با قفل چهار حالته لیو

قیمت : 16500000 ریال

2019774
M81

صندلی مدیریتی با بدنه آلومینیومی لیو

قیمت : 14600000 ریال

2019773
G91i

صندلی مدیریتی با ویبره و گرمکن لیو

قیمت : 27900000 ریال

2019772
A81

صندلی مدیریتی با دسته انتگرال لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019771
A81i

صندلی مدیریتی با دسته و پشت سری لیو

قیمت : 13200000 ریال

2019770
A91

صندلی مدیریتی با مکانیزم لیو

قیمت : 12800000 ریال

2019769
G91

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 15900000 ریال

2019768
B81

صندلی مدیرتی چرمی با مکانیزم لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019767
D81

صندلی مدیریتی با دسته و رویه چرمی لیو

قیمت : 11800000 ریال

2019766
F71

صندلی مدیریتی آلومیینیومی چرخ دار با مکانیزم لیو

قیمت : 21000000 ریال

2019749
SN-6811

صندلی جک پدالی آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 60000000 ریال

2019738
C2018

صندلی پایه ثابت با دسته ثابت انرژی

تماس بگیرید
2019737
C2013