حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 14000000 ریال

20211020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 7000000 ریال

20211019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 5700000 ریال

2021978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 21650000 ریال

2021971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 24750000 ریال

2021959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 35300000 ریال

2021948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 20137500 ریال

2021945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 20137500 ریال

2021942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 20137500 ریال

2021932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 17375000 ریال

2021929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 20112500 ریال

2021926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 21837500 ریال

2021924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 17850000 ریال

2021920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 17850000 ریال

2021913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 17850000 ریال

2021910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2021904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 13712500 ریال

2021895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 19737500 ریال

2021892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 19737500 ریال

2021891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 19737500 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll