#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201187
K

صندلی کارمندی اطمینان

قیمت : 9500000 ریال

20201020
صدف با دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 4300000 ریال

20201019
صدف - بدون دسته

صندلی گردون صدف اطمینان

قیمت : 3700000 ریال

2020978
DLP

صندلی کارمندی با جک، آرتمن

قیمت : 13500000 ریال

2020971
AGP

صندلی کارمندی با جک 12 سانتی متری، آرتمن

قیمت : 16020000 ریال

2020959
LSD

صندلی معاونتی با جک، آرتمن

قیمت : 21150000 ریال

2020948
K 9030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 13817000 ریال

2020945
K 9020

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 13816000 ریال

2020942
K 9010

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 13816000 ریال

2020932
K 203

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 13432000 ریال

2020929
K 202

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 15722000 ریال

2020926
K 201

صندلی کارمندی چرخدار طراحان

قیمت : 17152000 ریال

2020924
K 6030

صندلی کارمندی طراحان

قیمت : 12478000 ریال

2020920
K 6020

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 12478000 ریال

2020913
K 6010

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 12478000 ریال

2020910
صدف تحویلداری چرخدار

صندلی تحویلداری چرخدار شرکت طراحان

توقف تولید
2020904
صدف چرخدار

صندلی صدف چرخدار طراحان

قیمت : 9831000 ریال

2020895
K 101

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 15405000 ریال

2020892
K 104

صندلی کارمندی شرکت طراحان

قیمت : 15404000 ریال

2020891
K 102

صندلی کارمندی چرخدار با دسته طراحان

قیمت : 15405000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll