#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20201192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20201191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20201190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2550000 ریال

20201152
SN-3420

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 8800000 ریال

20201151
SN-3426

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 10900000 ریال

20201150
SN-3418

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 8800000 ریال

20201149
SN-3428

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 9700000 ریال

20201148
SN-3422

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

20201147
SN-3424

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 97000000 ریال

20201038
207

صندلی اپنی و بار اطمینان

توقف تولید
20201024
اپن فلزی جک دار

صندلی اپن و بار مصنوعات اطمینان

قیمت : 4500000 ریال

20201023
گیلاسی ثابت

صندلی اپن فلزی ساده اطمینان

قیمت : 3500000 ریال

2020957
SUB

صندلی بار و کانتر آرتمن

قیمت : 9950000 ریال

2020909
صدف دیسکی با جا پایی گرد

صندلی تحویل داری و بار شرکت طراحان

قیمت : 14412500 ریال

2020903
صدف اپنی

صندلی صدف اپنی طراحان

قیمت : 16912500 ریال

2020870
B95

صندلی اپنی با پایه ثابت با پشتی چوبی تیس

قیمت : 6500000 ریال

2020869
B58

صندلی اپنی پایه ثابت گرد تیس

قیمت : 3900000 ریال

2020868
B37

صندلی اپنی پایه ثابت تیس

قیمت : 4800000 ریال

2020867
B31

صندلی اپنی پایه گرد ثابت تیس

قیمت : 4900000 ریال

صفحه 1 از 2

Scroll