حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191193
M-94145

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2250000 ریال

20191192
CW-3001

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 3950000 ریال

توقف تولید
20191191
HX-504

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2450000 ریال

20191190
HX-504A

صندلی اپن و بار اطمینان

قیمت : 2700000 ریال

20191181
تک حائل،ارتفاع 90 سانتی متری
قیمت : 4300000 ریال

20191180
تک حائل،ارتفاع 80 سانتی متری
قیمت : 3250000 ریال

20191179
تک حائل،ارتفاع 70 سانتی متری
قیمت : 3100000 ریال

20191178
تک حائل،ارتفاع 60 سانتی متری
قیمت : 2950000 ریال

20191177
چهارپایه ساده ارتفاع 90سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3150000 ریال

20191176
چهارپایه ساده ارتفاع 80سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 3000000 ریال

20191175
چهارپایه ساده ارتفاع 60 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2700000 ریال

20191174
چهارپایه ساده ارتفاع 50سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2550000 ریال

20191173
چهارپایه ساده ارتفاع 40 سانتی متری

چهارپایه نهال سان

قیمت : 2450000 ریال

20191070
210

میز ناهاخوری

قیمت : 4250000 ریال

20191069
211

میز غذا خوری رستوران

قیمت : 4300000 ریال

20191068
212

میز آشپزخانه

قیمت : 3500000 ریال

20191067
213

میز لمسه گرد

قیمت : 15000000 ریال

20191066
214

میز رستورانی

قیمت : 3500000 ریال

20191065
216

پایه میز تک پایه

قیمت : 4100000 ریال

20191064
217

پایه میز تک گرد با شیشه

قیمت : 4100000 ریال

صفحه 1 از 7

Scroll