حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211104
SN-3839

صندلی سرشور کاسه ثابت صنعت نواز

توقف تولید
20211103
SN-3834

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

توقف تولید
20211102
SN-3833

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20211101
SN-3829

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 35000000 ریال

20211099
SN-3818

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 14000000 ریال

توقف تولید
20211098
SN-3814

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20211097
SN-3812

صندلی سرشور کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211096
SN-3810

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211095
SN-3809

صندلی سرشور کاسه متحرک تک نشین

قیمت : 29000000 ریال

توقف تولید
20211094
SN-3621

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 26000000 ریال

توقف تولید
20211093
SN-3555

صندلی سرشور کاسه متحرک

قیمت : 25000000 ریال

توقف تولید
20211092
SN-3289

سرشور ایستاده تک نشین

قیمت : 13200000 ریال

توقف تولید
20211091
SN-3285

صندلی سرشور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20211090
SN-3283

صندلی سرشور تک نشین

قیمت : 21500000 ریال

توقف تولید
20211089
SN-3281

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 18200000 ریال

توقف تولید
20211088
SN-3271

صندلی سرشور آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 21000000 ریال

توقف تولید
20211087
SN-3251

صندلی سرشور کاسه مربع

توقف تولید
20211085
SN-3282

صندلی سرشور مبله

قیمت : 43000000 ریال

NEW
20211083
SN-3250

صندلی سرشور

قیمت : 36000000 ریال

NEW
2021985
SN-3295

صندلی سرشور بدنه فلزی و کاسه متحرک صنعت نواز

قیمت : 49500000 ریال

صفحه 1 از 3

Scroll