حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211153
SN-3266

صندلی تابوره آرایشگاهی و پزشکی تک نشین

قیمت : 13000000 ریال

20211078
SN-3255

صندلی تابوره صنعت نواز

قیمت : 7900000 ریال

20211077
SN-3254

صندلی تابوره

قیمت : 7700000 ریال

20211076
SN-3252

تابوره چرخ دار

قیمت : 8700000 ریال

20211072
SN-2011

ترولی و تابوره آرایشگاهی صنعت نواز

قیمت : 8900000 ریال

NEW
2021864
B12

صندلی اپنی چرخدار تیس

قیمت : 3900000 ریال

توقف تولید
2021676
K15qx

صندلی کارمندی چرخ دار سیلا

قیمت : 17900000 ریال

2021596
SN-3258

صندلی تابوره آرایشگاه تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

2021595
SN-3256

صندلی تابوره آرایشگاه تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

2021594
SN-3267

صندلی مانیکور آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

2021593
SN-3269

صندلی تابوره آرایشگاهی تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

2021592
SN-3412

صندلی تابوره تک نشین

قیمت : 10500000 ریال

2021487
زیمنس

صندلی تابوره آرایشگاه

2021486
SN-3268

صندلی تابوره آرایشگاه تک نشین

قیمت : 11600000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll