#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201132
SN-3864

تخت پوست و زیبایی تک نشین

قیمت : 44000000 ریال

2020508
SN-3859

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

توقف تولید
2020507
SN-3867

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست صنعت نواز

قیمت : 15000000 ریال

2020506
SN-3851

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 28000000 ریال

2020505
SN-3855

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 27000000 ریال

2020504
SN-3861

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 27000000 ریال

2020503
SN-3857 جک پدالی

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 42000000 ریال

2020502
SN-3863 جک پدالی

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 44000000 ریال

2020501
SN-3865

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

قیمت : 85000000 ریال

2020500
SN-3869 با ریموت

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست تک نشین

توقف تولید
2020484
SN-3853

تخت ماساژ، اپیلاسیون و پوست

قیمت : 27000000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll