حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20211131
SN-6843

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 26000000 ریال

20211130
SN-6845

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 26500000 ریال

20211129
SN-3553

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 42500000 ریال

20211128
SN-6844

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211127
SN-6896

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 43000000 ریال

20211126
SN-6859

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ

قیمت : 38500000 ریال

20211125
SN-6857

صندلی کوتاهی - رنگ - براشینگ صنعت نواز

قیمت : 42000000 ریال

20211124
SN-6853

صندلی رنگ

قیمت : 36000000 ریال

20211123
SN-6830

صندلی رنگ صنعت نواز

قیمت : 14300000 ریال

20211122
SN-6832

صندلی رنگ

قیمت : 19500000 ریال

20211121
SN-3557

صندلی براشینگ

قیمت : 23000000 ریال

20211120
SN-3556

صندلی براشینگ صنعت نواز

قیمت : 22000000 ریال

20211119
SN-6842

صندلی براشینگ

قیمت : 19000000 ریال

20211118
SN-6870

صندلی کوتاهی

قیمت : 31000000 ریال

20211117
SN-6880

صندلی کوتاهی صنعت نواز

قیمت : 30000000 ریال

20211116
SN-6840

صندلی کوتاهی

قیمت : 27500000 ریال

2021977
DLH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 23450000 ریال

2021970
AGH

صندلی کانتر آرایشگاهی دارای جک ، آرتمن

قیمت : 25400000 ریال

2021939
صدف دیسکی با جک

صندلی تحویل داری و بار طراحان

توقف تولید
2021716
K301

صندلی گردون ویزیتوری با پایه بشقابی ثابت،انرژی

قیمت : 10780000 ریال

تماس بگیرید
صفحه 1 از 3

Scroll