حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 8500000 ریال

20201012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20201011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 14700000 ریال

2020961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 1550000 ریال

2020956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 9980000 ریال

2020947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 11625000 ریال

2020944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 11625000 ریال

2020940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 11625000 ریال

2020931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 12000000 ریال

2020928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14375000 ریال

2020925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 16250000 ریال

2020921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10000000 ریال

2020917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 10000000 ریال

2020916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 10375000 ریال

2020900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 20875000 ریال

2020899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 14250000 ریال

2020898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2020896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 16250000 ریال

2020894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 13750000 ریال

2020890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 13750000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll