حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20191188
M

صندلی مدیریتی اطمینان

قیمت : 7100000 ریال

20191012
M206A

صندلی مدیریتی نظری

توقف تولید
20191011
M205A

صندلی مدیریتی نظری

قیمت : 14700000 ریال

2019961
LSM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 1550000 ریال

2019956
BGM

صندلی مدیریتی با دسته آرتمن

قیمت : 9980000 ریال

2019947
M 1040

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019944
M 1030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019940
M 1020

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 10155000 ریال

2019931
M 203

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 10455000 ریال

2019928
M 202

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 13320000 ریال

2019925
M 201

صندلی مدیریتی با مکانیزم طراحان

قیمت : 14850000 ریال

2019921
M 8030

صندلی مدیریتی طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019917
M 8020

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8685000 ریال

2019916
M 8010

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 8850000 ریال

2019900
کوروش

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته یکپارچه شرکت طراحان

قیمت : 18745000 ریال

2019899
GL

صندلی مدیریتی با مکانیزم سینکرون و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019898
GL(M)

صندلی مدیریتی با مکانیزم و دسته طراحان

قیمت : 12660000 ریال

2019896
M 201

صندلی مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019894
M 104

صندلی گردون مدیریتی شرکت طراحان

قیمت : 12315000 ریال

2019890
M 102

صندلی گردون مدیریتی پشت بلند طراحان

قیمت : 12315000 ریال

صفحه 1 از 4

Scroll