حراج

#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2021560
P851

صندلی کیکا با تشک نظری

قیمت : 7800000 ریال

2021559
P831

صندلی چهارپایه ناهارخوری نظری

قیمت : 5700000 ریال

2021558
P590

صندلی چهارپایه ای وگا

قیمت : 4400000 ریال

2021557
P120

صندلی چهارپابه ناهارخوری تک نشین

توقف تولید
2021556
P110

صندلی کافه با تشک نظری

قیمت : 4500000 ریال

2021555
N855

صندلی رستورانی پایه چهارپر رستورانی تک نشین

توقف تولید
2021554
N851 بدون تشک

صندلی چهارپایه ای ناهارخوری تک نشین

2021553
N831

صندلی چهارپایه ناهارخوری تک نشین

قیمت : 4200000 ریال

2021552
N115

صندلی ناهار خوری تک نشین

توقف تولید
2021551
N110

صندلی چهارپایه ای کافه تک نشین

قیمت : 3300000 ریال

2021550
802

صندلی الومینیومی دسته دار تک نشین

قیمت : 3250000 ریال

2021549
801

صندلی چهارپایه الومینیومی تک نشین

قیمت : 2950000 ریال

2021548
N590

صندلی چهارپایه ای تک نشین

قیمت : 3200000 ریال

صفحه 1 از 1

Scroll